دفتر مجازی شعر

 

دلبسته ی کار خوب، در جای مدرن

شاعر: رقیه ندیری

05 آذر 1398 | 634 | 1
آن دخترکان به عشق دنیای مدرن
دلبسته ی کار خوب، در جای مدرن

از خانه به جای ظرف شستن رفتند
در شرکت ها به کلفَتی های مدرن

رقیه ندیرینظرات

مسعود
21 آذر 1398 06:32 ق.ظ
جالب بود