(آرشیو نویسنده فائزه دارابی)

دفتر شعر

ضامن کارمند می‌خواهند !

حالا که گنبدت

چشم خورشید را می‌زند

هیچ بعید نیست

زمین‌گیر شود آسمان.

دخیل می‌شوند دست‌هام به ضریح

شاید فردا

دنیا از این که هست

وارونه‌تر شود :

قطار تهران-مشهد پنچر شود و

آهو بگوید :

« شرمنده آقا...

ضامن کارمند می‌خواهند ! »


25 بهمن 1392 1989 4