(آرشیو پدیدآورنده علی چاوشی)

دفتر شعر

سال های سال

 

سال های سال
سبزی و صفای باغ او شدم
من چه هیزم تری به باغبان فروختم
            که حال
هیزم اجاق او شدم؟18 شهریور 1394 899 0