(آرشیو نویسنده مهرانه جندقی)

دفتر شعر

وقت غزل خواندن فقط گوشت به من باشد

دوری ولی شاید دلت همراه من باشد
یا در سرت سودای اینجا آمدن باشد

من بی تو شاعر می شوم، اما بیا شاید
پیش تو بودن بهتر از شاعر شدن باشد

دور از وطن افتاده ای اما نمی دانی
حال غریبی را که در خاک وطن باش

اینگونه که می سوزم از من هیچ می ماند
تا باز گردی چاره شاید ساختن باشد

روزی می آیی کاش این در را که کوبیدی
در من توان از زمین برخاستن باشد
-
وقتی نگاهم می کنی گم می کنم خود را
وقت غزل خواندن فقط گوشت به من باشد 


11 اسفند 1392 2554 2