(آرشیو نویسنده صابره سادات موسوی)

دفتر شعر

تمام دارایی من


افزون ز تصور است شیدایی من
این حال خوش و غم و شکیبایی من
می بخشی اگر کم است اما بپذیر
این هم دو پسر تمام دارایی من


28 آبان 1391 2626 0