(آرشیو نویسنده حسین محسنات)

دفتر شعر

آی پیغمبر کشان توهین به پیغمبر بس است

ای بشر خیری نمی خواهیم اما شر بس است
امر بر معروفتان را نهی از منکر بس است

ماه را وارونه می بینید روی بام ها
آی کرکس باز ها باران خاکستر بس است

روز و شب در دوزخ دنیا فقط تب می کنید
بهمنی هم دارد این تقویم شهریور بس است

حرف آزادی بجز هیهات من الذله نیست
بردگی در کاخ اربابان زور و زر بس است

کثرت پیغمبران هم علتش جهل شماست
ورنه پیغام خدا را یک پیام آور بست

گاو اسرائیل هم دارد شهادت می دهد
بهر حجت درب از جا کنده ی خیبر بس است

زیر پاتان این زمین روزی دهن وا می کند
آی پیغمبر کشان توهین به پیغمبر بس است

در اُحد سستی ایمان ها مسلم شد ولی
جملگی دیدید احمد را همان حیدر بس است01 بهمن 1393 1806 2