(آرشیو نویسنده امیرحسین حنایی)

دفتر شعر

ماه را به زنجیر می کشد

همیشه زندان چند میله ی آهنی نیست
گاهی چند شاخه ی درخت
ماه را به زنجیر می کشد
و گاهی فلاش یک دوربین
قسمتی از یک منظره را...
عکس های زیادی دیده ام
در قاب های چوبی غبار گرفته
خوب که نگاه می کنم
زندان پنج حرف حقیر است
گوشه ی آلبوم زندگی ات
که آن را قاب کرده ای


04 مرداد 1394 1560 0