(آرشیو نویسنده ظهیر احمد صدیق)

دفتر شعر

رونق گلزار ما از رنگ رخسار شما

ای فروغ فکر و فن از نور افکار شما
رونق گلزار ما از رنگ رخسار شما
ثابت و محکم مثال کوه کردار شما
همچو باغ گل لطیف و نرم، گفتار شما
ای عزیزان عجم! ای صاحبان دین و دل!
دیدن خضر و مسیحا هست دیدار شما
من ز پاکستان بیاوردم درود پرخلوص
صد دعای دوستان پاک نثار شما
شاد بادا اصفهان و مشهد و تهران و قم
زنده بادا مردم جانباز و سالار شما
جان تازه در دمیده در تن ما می‌بدی
قلب ما را کرد روشن کشف اسرار شما
راه شعر و حکمت و عرفان به من بنموده‌اند
مولوی و حافظ و سعدی و عطار شما
همچو یک جان در دو تن اسلام ما را ساخته‌ست
دشمن‌تان دشمن ما، یار ما یار شما
خانه‌های ما به هم پیوسته چون دل‌های ما
محکم از دیوار ما گردید دیوار شما
دشمنان پاک و ایران دوست با هم گشته‌اند
این حقیقت را ببیند چشم بیدار شما
اتحاد قوم مسلم اقتضای وقت ماست
اتحاد قوم مسلم کار ما، کار شما
دوستی پاک و ایران تا ابد پاینده باد
پربهاران باد باغ ما و گلزار شما
ای فروغ فکر و فن از نور افکار شما
رونق گلزار ما از رنگ رخسار شما24 تیر 1393 1666 0