(آرشیو نویسنده فاطمه آقابراری)

دفتر شعر

بی‌هیچ واسطه به خداوند می‌رسی

در یک بهار سبز خوشایند می‌رسی
یک روز در اواخر اسفند می‌رسی


وقتی که دسته‌دسته کبوتر به اذن عشق
از آسمان فرود بیایند می‌رسی


از نسل ارتفاعی و از پشت آسمان
بی‌هیچ واسطه به خداوند می‌رسی


در این سکوت سرد تو را داد می‌زنم:
پس کی به داد مردم در بند می‌رسی؟


تا یازده ستاره برایت شمرده‌ام
با این حساب با عدد چند می‌رسی؟

 17 مرداد 1393 1323 1