(آرشیو نویسنده فائزه سادات محمدی)

دفتر شعر

کاش مي دانستم مادرم هم چه مي گويد


پدرم مي گويد:

"نبايد به گذشته فکر کرد"
برادرم مي گويد:

"مامانا هيچ وقت نمي ميرند"
خواهرم مي گويد:

"بايد با مرگ مادرمان کنار بياييم"
کاش مي دانستم مادرم هم چه مي گويد

 

فائزه سادات محمدی/11 ساله06 مهر 1393 1358 1