(آرشیو نویسنده مرتضی آخرتی)

دفتر شعر

گفتي "انا من شروطها" گفتم چشم


گفتند بلا بلا بلا، گفتم چشم
از روز الست با رضا، گفتم چشم

من آمده بودم به ولايت برسم
گفتي "انا من شروطها" گفتم چشم

 16 شهریور 1393 1803 0