(آرشیو نویسنده محمود تاری)

دفتر شعر

بر دستِ ز تن جدای تو مشک گریست


در غربت نینوای تو مشک گریست
بر دستِ ز تن جدای تو مشک گریست

گر چشم تو را تیر به هم دوخت ولی
دریا دریا به جای تو مشک گریست

 10 آبان 1393 713 0