(آرشیو نویسنده محسن اشتیاقی)

دفتر شعر

به هر نحو باشد عمل می کنند

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که برخی از آن‌ ها به باقی سرند
 
کمی از پزشکان از آن دسته اند
که بر کسب قدرت کمر بسته اند
 
چو عضوی به درد آورد روزگار
در آرند از روزگارش دمار
 
پس از حال و احوال با دردمند
رقم های بالا طلب می کنند
 
مریضی اگر سرفه بنمود سخت،
به تجویز ایشان ضروری‌ است تخت
 
بخوابد شبی توی دارالشفا
دو میلیون بسُلفد برای دوا
 
به سر کیسه کردن شدند اوستاد
بدا آن‌ که کارش به ایشان فتاد
 
اگر مشکلی بود حل می کنند
به هر نحو باشد عمل می کنند
 
وگر مشکلی حل شود با دوا
عمل می کنندش در آن راستا
 
به قدری بیاید به اعضا فشار
که عضو دگر را نماند قرار
 
شود مستمند او به انواع وام
به پایان رسید این سخن، والسلام
 
...
 
لذا، ای مدیرعامل بانک ما!
سر کیسه ی وام را شل نما
 
اگر شل نکردی سرش را کمی،
نشاید که نامت نهند آدمی


03 شهریور 1393 1148 0