(آرشیو نویسنده الهام عمومی)

دفتر شعر

مسافران همه از ابرها پیاده شدند

مسافران دعا رهسپار جاده شدند
ز جام عشق چشیدند و بی اراده شدند
 
رسید مژده ی اُدْعُونی اَستَجِب  از عرش
سؤال ها همه آن شب جواب داده شدند

شبی غریب در آغوش آسمان، آری
به ناگهان صفی از یاکریم زاده شدند

به دست عابر هر کوچه صد معما بود
به یک اشاره ی چشمی، تمام ساده شدند

رسیده بود قطار دعا به مقصد عشق
مسافران همه از ابرها پیاده شدند

بهار از سفر آمد، خدا تبسم کرد
شبی که همسفران رهسپار جاده شدند

 01 تیر 1394 1392 0