(آرشیو نویسنده ایرج زبردست)

دفتر شعر

این واقعه را چگونه تعبیر کنم

این جاست که انتها از آغاز شب است
با بهت دقیقه ها هم آواز شب است

این واقعه را چگونه تعبیر کنم
خورشید در آسمان ولی باز شب است

 22 تیر 1395 1169 0