(آرشیو نویسنده امیر مرادی)

دفتر شعر

آن گونه که وعده ی خدا، نیست هنوز

آن گونه که وعده ی خدا، نیست هنوز
فریاد شکستگان، رسا نیست هنوز

ایمان داریم روز ما درراه است
ای چرخ، بچرخ! دورما نیست هنوز18 شهریور 1394 581 0

عمری ست پی هم نفسی می گردم

 

عمری ست پی هم نفسی می گردم
در حسرت فریادرسی می گردم

خیره خیره نگاه می گردانم
در آینه، دنبال کسی می گردم

 18 شهریور 1394 600 0