(آرشیو نویسنده مرتضی عصیانی)

دفتر شعر

بین ما و تو فقط فاصله یک دیوار است

آشناتر ز تو کی بود مرا همسایه
دیگر از قصه ی غربت مسرا همسایه

بین ما و تو فقط فاصله یک دیوار است
باش تا بر کنم این فاصله را همسایه

وا غریبای تو دیشب دل ما را خون کرد
ما نکردیم مگر با تو وفا همسایه؟

شکوه ای نیست ز دست تو مرا گرچه شکست
کودکت شیشه ای از خانه ی ما همسایه

علت زردی روی من و تو هر دو یکی است
تا خدا کی کند این درد دوا همسایه؟

خانه ام خانه ی تو، خانه ی تو خانه ی من
دل ما تا شود آیینه سرا همسایه...19 مهر 1391 2190 0