(آرشیو پدیدآورنده گروس عبدالملکیان)

دفتر شعر

...


و آن پرنده کوچک 
که رویای من و تو بود 
در دهانش برگی گذاشته اند 
تا سکوت کند


16 شهریور 1396 706 0