(آرشیو نویسنده محمد عسکری ساج)

دفتر شعر

کوچ

پرنده می دانست
سنگینی برف
آن شاخه ی تنها را می شکند
می دانست
می دانست
و باز کوچ کرد


23 آذر 1398 501 0