(آرشیو پدیدآورنده هادی فردوسی)

دفتر شعر

عهدی است که بسته ایم بر می خیزیم

عهدی است که بسته ایم بر می خیزیم
با اینکه شکسته ایم بر می خیزیم

هروقت که نام عشق را می خوانند
هرجا که نشسته ایم بر می خیزیم


22 خرداد 1392 1540 1