(آرشیو نویسنده رستم وهاب نیا)

دفتر شعر

قسم به روح قلم ناروا نخواهم گفتقسم به روح قلم ناروا نخواهم گفت
هر آن سخن نپسندد خدا نخواهم گفت

قسم به روح قلم تا زمان قطع نفس
اگر هوا ندهند از هوا نخواهم گفت

همیشه در نظرم روی دوست جلوه گرست
به روی آینه حرف ریا نخواهم گفت

ضمیر ماست چو خود دفتر مصور دوست
حضور مدعیان مدعا نخواهم گفت

جهان گرفته ندای الست بربکم
میان سیل بلا جز بلی نخواهم گفت

اگرچه در همه آفاق قحط مهر و وفاست
«به جز حکایت مهر و وفا نخواهم گفت»1

--------------

1. ما قصه سکندر و دارا نخوانده ایم  
  از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس
   حافظ


02 مرداد 1392 1935 0