(آرشیو نویسنده سید محمد حسینی)

دفتر شعر

كنون كه چشمه و طالوت و یك كف آب است

 سید محمد حسینی(وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)

 چو ماه چاردهی رهبرا به نیمه ماه
گرفته‌ام من از این شب به صدق گفته گواه

دراز باد شب بیدلان در این محفل
دروغ باد اگر صبح صادق است پگاه

بساط شعر بسیط است از عنایت دوست
كه شاعران صله خواهند یك كرشمه نگاه

شرافتی كه به شعر و ادب كرم كردی
نگر به جوهر تیغش نگر به خیل سپاه

غرور شعر شده غیرتی كه بخشیدی
امید شعر نباشد به جز در این درگاه

به جد اطهرتان رحمتی است «لنت لهم»
كرم نموده شما را كریم مهر گیاه

اگر قبول كنی خادمانه می‌گویم
كه بی قبول شما اجر رنج گشته تباه

نشانه‌ای است ز «بالأخسرین أعمالا»
كه در ولایت عشقت نمی‌شوم گمراه

قسم به حُسن حَسن كاین شب ولادت اوست
نصیب خصم مبادا به غیر روز سیاه

دلی كه آینه‌سان وقف امتت كردی
خطاست گر كه مكدر شود ز هاله آه

كنون كه چشمه و طالوت و یك كف آب است
به امتحان همه آماده‌ایم بسم الله

نشانه‌ای كه ز «كم من فئه» نشان دادند
بصیرت است و وفا ای زعامت آگاه

درازگویی‌ام از فرط شوق دیدار است
ز بخل وقت شما قصه می‌كنم كوتاه


03 مرداد 1392 964 0