بازگشت به شاخه والد: کتاب شعر

خانم غزل بدون تو تعطیل می شود

دفتر شعر

او چشم بست از کلمه بیست و پنج سال

بعد رکوع رکعت دوم شهید شد
در پیش چشم این همه مردم شهید شد
 
جرمش همین که نان جو می خورد سفره اش
این مرد هم به خاطر گندم شهید شد
 
عمری از آشتی خدا گفت و عاقبت
در راه رفع سوء تفاهم شهید شد
 
او چشم بست از کلمه بیست و پنج سال
تا خواست پا دهد به تکلّم شهید شد
 
تنها نگین درّ نجف رفت زیر خاک
این دُرّ آبدار نشد گم، شهید شد


13 تیر 1394 559 0