بازگشت به شاخه والد: کتاب شعر

درها برای بسته شدن آفریده شد

محمد سعید میرزایی