بازگشت به شاخه والد: شعرا

سیده مرضیه یثربی

دفتر شعر

شش ماهِ تمام منتظرمانده علی

اینگونه که با عشق رفاقت دارد
هر لحظه لیاقت شهادت دارد

شش ماهِ تمام منتظرمانده علی
یک طفل مگر چقدر طاقت دارد


06 مهر 1396 774 0