دفتر شعر

چشم به راه


سال ها
در کنار جاده ها و راه ها
ایستاده اند
چشمشان به راه یک پرنده
یک کلاغ
تیر های چوبی چراغ04 شهریور 1394 1477 0

یاد تو


یاد تو
پشت پنجره نشست
مثل یک کبوتر سفید
با صدای در
پر زد و پرید04 شهریور 1394 1369 0

بغض آسمان


آسمان
بغض کرده است
از میان ابرها
رود های خشک را
نگاه می کند04 شهریور 1394 1763 0

بال های مادرم


دور گنبد طلا
یک کبوتر سفید
گرم چرخ خوردن است
بال های او
رنگ چادر نماز مادر من است04 شهریور 1394 1765 0