دفتر شعر

شنیده‌ام که خبرهاست پشت این دیوار

حجاب پشت حجاب و غبار روی غبار

ترک بر آینه افتاد یا أولی الأبصار

دعای چله نشینان نمی کند اثری

بسوز لیس دواء الفراق الا النار

به آب زمزم و کوثر نمی شوی تطهیر

فبالمصائب طهّر   و صاحبِ الاطهارَ

فرشتگان به تو امید بسته اند بمان  

عزیز ! سکه ی یوسف کم است در بازار

اگرچه کورم و در کوره راه بی خبری

شنیده ام که خبرهاست پشت این دیوار

شهید و شاهد و ساقی علیهم الصلوات

میان میکده مستند اولئک الأبرار

سماع حال خوش عاکفان معبد انس

چه خوش زدود از آیینه ی دلم زنگار

سراغ حجلة دنیا نمی روم دیگر

قسم به توبه ی مستغفرین بالأسحار

کنام ظلمت و روح لطیف ما ؟!  هیهات ! 

نسیم شعله نشینیم و سرو مشعلزار 

سر بهشت ندارم که هر که شد درویش

نشست بر سر تختی که تحته الأنوار

من و تو از ازل آیینه آفریده شدیم

برای آینه ماندن بکوش و صحبت یار22 بهمن 1392 2593 3