بازگشت به شاخه والد: کتاب شعر

می میرم به جرم آنکه هنوز زنده بودم

دفتر شعر

از گلی که نچیده ام...

از گلی که نچیده ام
عطری به سرانگشتم نیست
خاری به دل است


06 تیر 1398 1043 0

...

قاتلان
مقتولان
قاضیان
همه از همین خیابان گذشتند


06 تیر 1398 423 0

...

ای شن
تکرار همین چیزهاست زندگی
که تو رسم می کنی
تکرار همین قصه هاست

قصه که تمام می شود
آدم ها کجا می روند؟


06 تیر 1398 1905 0

...

... قصه که تمام می شود
آدم ها کجا می روند؟


06 تیر 1398 417 0