دفتر شعر

ابریم که ارث پدریمان اشک است

 
ابريم که ارث پدريمان اشک است
مشق شب و درس سحري مان اشک است
 
هرکس به زبان خود سخن مي گويد
ما نيز زبان مادري مان اشک است
 


03 خرداد 1393 346 0