بازگشت به شاخه والد: کتاب شعر

همه ی چیزها آبی است

دفتر شعر

من دروغ گفته ام.


ای فروغ بی دروغِ دست های کودکی
بیا
نام کوچک مرا
به خاک ها سپار
من دروغ گفته ام.

 17 بهمن 1393 1413 0

...


روی رفتار سیم ها
گنجشک
من؛
پر از حسرتِ درخت شدن.
 17 مرداد 1393 1316 0