بازگشت به شاخه والد: کتاب شعر

هم صدا با حلق اسماعیل

سید حسن حسینی

دفتر شعر

حزب الله

امروز لفظ پاك «حزب الله»
گويا که در قاموس «روشنفكر» اين قوم
دشنام سختي است!
اما،
من خوب يادم هست
روزي كه «روشنفكر»
در كافه هاي شهر پرآشوب
دور از هياهوها
عرق مي خورد
با جان فشاني هاي جانبازان «حزب الله»
تاريخ اين ملت
ورق مي خورد!


12 مرداد 1391 3056 0