بازگشت به شاخه والد: کتاب شعر

چادری از شعر و ابریشم