(آرشیو نویسنده کبری بابایی)

دفتر شعر

درس تازه را، بعد اشتباه ها بلد شدم

نمره چهار توی کارنامه است!
تلخ و چسبناک
مانده است
لابلای جرم و اصطکاک!
پشت پیچ اخم های تند
گیر می کند
صورت قشنگ مادر مرا
چند لحظه پیرِ پیر می کند!
روزی قلب نازکم
جوش دردناک می شود
لیز می خورد 
کنار گونه ام
پاک می شود
واقعاً عجیب نیست؟
اشتباه های کوچکم
بی جهت بزرگ می شوند
ذهن خسته ی مرا
می درند
گرگ می شوند
کاش باورم کنید
من
درس تازه را
بعد اشتباه ها بلد شدم!
من بلد شدم اگر چه بارها
رد شدم
رد شدم
رد شدم
...


21 مرداد 1393 1577 1