بازگشت به شاخه والد: کتاب شعر

تنها برای تو می بارد

دفتر شعر

این گونه که آدم های برفی هستند...

دلسرد و نامهربان
این گونه که آدم های برفی هستند
آدم برفی ها نیستند


04 بهمن 1398 656 0