دفتر شعر

مرا چشمان او با خویش می برد!

کمی بودم؛ ولی او بیش می برد
مرا
چشمان او با خویش می برد!
نبودی تا ببینی:
با سکوتش
چگونه حرفِ خود را پیش می برد!
 


12 مرداد 1391 378 0