در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده فاطمه پاینده)

دفتر شعر

غصه

باز هم چله نشین غصه ها

در اسیری خیمه بر پامی کند

باز هم با چادری خاکستری

چشمه زمزم چو دریامیکند

باز دستی میزند برپشت دست

یاد زخم مشک سقامیکند

باز هم یک قطره خون چشم را

بر رقیه هدیه اینجامیکند 16 آبان 1392 657 0