در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو نویسنده نوید کاشف)

دفتر شعر

شکست ...


کاسه ی حس عاشقانه ام؛

                               شکست

               وقتی

                  حلیم داغ هوس

                                 به دلش 

                                       نشست ...


20 آبان 1392 634 2

آواز آمدنت ...

زمانی برای مستی شاپرک ها

قصه های کهن

از تو می بافتم

و حالا

کرم هایی شده اند

خزیده در پیله هایی

که

آواز آمدنت هم

بیدارشان نمی کند19 آبان 1392 773 2

عمه جان

مرا ببوس

با همان لبان سرخی

که از رگ گردن پدر 

لب گرفت،

می خواهم گونه هایم را

با خون پدر

سرخ نگه دارم16 آبان 1392 4457 8