در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده مسعود مهرابی)

دفتر شعر

غمنامه ی مُحرم

واین غمنامه با درد و حزین است

سخنهایم به قوم مشرکین است

چو آمیخته جنون با شعرم امشب

حسابم با کرام الکاتبین است

الا سگ صورتان زشت بدکار

محرم، آیه ی حَبلُ المَتین است

بدانید ای تمام اهل عالم

محرم ،نثر قرآن مبین است

به حکم عشق میگویم،محرم

الم نشرح لِصَدرِ مؤمنین است

شما ای قوم دون کفر سیرت

محرم،یک دهه از اصل دین است

هلا آدمنماها، ای شباطین

محرم،چشمه ای از یوم الدین است

نمی دانید اگر،باید بفهمید

محرم، عشق ربُّ المشرقین است

به رستاخیز حق سوگند،محرم

همان حلیَّه اللِمُتَّقین است

زمین جای جنون و عشق بازیست

محرم، ذکر عشقِ عاشقین است

تو ای کذّاب، ای کافر،منافق!

محرم، شعری از حقُّ المُبین است

جهالت پیشگان، دانا نمایان

محرم، مکتب عینُ الیقین است

بمانید در ورای جاهلیت

محرم،عین و شین و قاف( حسین) است

مسعودمهرابی29 مهر 1394 845 0

غمنامه ی مُحرم

واین غمنامه با درد و حزین است

سخنهایم به قوم مشرکین است

چو آمیخته جنون با شعرم امشب

حسابم با کرام الکاتبین است

الا سگ صورتان زشت بدکار

محرم، آیه ی حَبلُ المَتین است

بدانید ای تمام اهل عالم

محرم ،نثر قرآن مبین است

به حکم عشق میگویم،محرم

الم نشرح لِصَدرِ مؤمنین است

شما ای قوم دون کفر سیرت

محرم،یک دهه از اصل دین است

هلا آدمنماها، ای شباطین

محرم،چشمه ای از یوم الدین است

نمی دانید اگر،باید بفهمید

محرم، عشق ربُّ المشرقین است

به رستاخیز حق سوگند،محرم

همان حلیَّه اللِمُتَّقین است

زمین جای جنون و عشق بازیست

محرم، ذکر عشقِ عاشقین است

تو ای کذّاب، ای کافر،منافق!

محرم، شعری از حقُّ المُبین است

جهالت پیشگان، دانا نمایان

محرم، مکتب عینُ الیقین است

بمانید در ورای جاهلیت

محرم،عین و شین و قاف( حسین) است

مسعودمهرابی29 مهر 1394 365 0