در این دفتر همه از هم می آموزند و کسی استاد کسی نیست

(آرشیو پدیدآورنده محمدحسن شفیعی)

دفتر شعر

خورشیدسربریده

وقتی حسین قصه ی خود را شروع کـرد                          
خورشـیـد سـر بریده به نـی ها طلـوع کرد

آری بـه پــای حـنجره ی نــوشــکفـته ای                            
گل بــوته های یـاس بـرایش رکوع کـرد

بعد ازهزارو سیصدو اندی که می گــذشت                               
دردی عـمیق بیـن غـزل هـا شیــوع کـرد

امـا اگــر چــه بیـــرق آقــا اصــول بــود                           
سرنیزه های غرق به خون را فــروع کـرد

هفت آسمان اگر چه ترک خورده می شود                            
شیـرین ترین انــار رسـیده خضــوع کـرد

بایــد ورق ورق زد ایـن تــاریخ تـــلخ را                            
در لایـه های شـعربـه مقتل رجـوع کـرد
نام ونام خانوادگی :محمد حسن شفیعی - تاریخ تولد : 1356

آدرس:استان لرستان - شهرستان پلدختر-اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
تلفن تماس: 09163632880    


21 دی 1391 765 2