دفتر شعر

امشب...


امشب
چندمین شب دنیاست؟

پسر/5 ساله


20 اردیبهشت 1400 36 0

غنیمت

سهم ما از آسمان
موقع عبور دسته ای پرنده
فضله ای که...
باز هم غنیمتی ست...
 


23 آذر 1398 409 0

بلند شو پسرم

گرگ شنگول را خورده است
گرگ منگول را تکه تکه می کند
بلند شو پسرم
این قصه برای نخوابیدن است


15 اسفند 1397 795 0

با من قدم بزن


ای حس و حال نو
با من قدم بزن
در ذهن کوچکم
این کهنه های تازه نما را
به هم بزن


26 اسفند 1395 2083 0

در ازدحام تهمت و تیغ و تزویر


در ازدحام تهمت و تیغ و تزویر
راحت نمی شود گرفت
وقتی که
بعد از مرگ نیز
تیرباران شوی؟!
 18 آذر 1394 2136 0

عطر سلامی نمی شنوی...


ادکُلن های متفاوت
بی تفاوت از کنار هم می گذرند
عطر سلامی نمی شنوی...

 09 مهر 1393 721 0

کاش پُل نبود

 

کاش پُل نبود

عابران

بیشتر کنار آب

عاشقان

زودتر میان رود...

 04 اسفند 1392 1377 0

آری انتظار...

گاهی انتظار
سال های سال
در غلاف ماندن است
گاهی انتظار
لحظه ای بی غلاف
هست و نیست را
در مصاف خواندن است
 18 مرداد 1391 1594 0